Zarząd

Blisko potrzeb Klienta

Indata Cities SA– blisko potrzeb Klienta

Działalność Indata Cities S.A. jest kontynuacją funkcjonowania spółki Proximus w zakresie obsługi sektora samorządowego. Naszym celem jest tworzenie narzędzi skutecznie wspierających zarządzanie. Chcemy uczestniczyć w procesie budowy inteligentnych miast oraz pomagać w podnoszeniu efektywności podmiotom z szeroko rozumianego sektora administracji publicznej - ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i gmin, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, jednostki kultury, urzędy pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Fundusz Ochrony Środowiska.

Posiadamy zespół profesjonalistów o wysokich kompetencjach technicznych i specjalistycznym doświadczeniu inżynierskim w budowie wysokowydajnych i bezpiecznych rozwiązań dla Klientów z sektora administracji publicznej. We współpracy z Klientem opracowujemy ścieżkę rozwoju IT w aspekcie istniejących uwarunkowań prawnych oraz wytycznych ministerialnych odnośnie realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego w administracji rządowej, samorządowej i instytucjach publicznych.

Możemy pochwalić się wdrożeniami produktów wpisujących się w budowę cyfrowego państwa. Skupiamy się na stworzeniu możliwości swobodnego przepływu informacji i ich integracji. Wspieramy działania miast włączających swoich obywateli w proces zarzadzania miastem.

Nasze produkty można podzielić na dwie grupy.

Pierwsza z nich ma wspomagać służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo a do niej należą:

  • Inteligentny System Monitoringu i Analiz - ISMiA
  • Inteligentny System Ochrony Technicznej – ISOT

Druga grupa to systemy wykorzystujące referencyjne bazy danych i umożliwiające wykonywanie analiz przestrzennych i tu wymienić trzeba:

  • Platforma IUIP – platforma/serwer aplikacji integrujący narzędzia i funkcje dedykowane takie jak serwer mapowy ISDP, aplikację mapową GPT, aplikację SOWA oraz dedykowane moduły administracyjne w tym odpowiedzialne za zarządzanie uprawnieniami, zasilanie danych itp., zapewnia jeden adres  oraz jednego użytkownika logowania do wszystkich aplikacji i modułów, które są udostępnione w ramach danej licencji i wdrożenia, dostęp do modułów i funkcji jest warunkowany przez odpowiedni poziom uprawnień, technologicznie rozwiązanie bazuje na serwerze aplikacji GlassFish oraz bazie danych Oracle 11g (XE, Standard Edition, Enterprise),
  • ISDP – Internetowy Serwer Danych Przestrzennych – serwer danych przestrzennych zintegrowany z Platformą IUIP (wspólna baza danych, instancja i domena z IUIP), rozwiązanie bazujące na oprogramowaniu GeoServer obudowanym zbiorem dedykowanych funkcji i narzędzi, wspiera powszechnie obowiązujące standardy geoprzestrzenne w zakresie integracji, obsługi i wymiany danych geograficznych w tym między innymi Geobazę w standardzie Oracle SDO i WKT, usługi OGC – WMS, WMTS, WFS, WCS, standardy wymiany danych w tym GML, SHP, MAPTAB, DXF, SLD, TIFF, itp., połączenia JDBC , realizuje dedykowane funkcje obsługi rejestrów i ewidencji np. EGiB, RCiWN, BDOT, GESUT, stanowi geoprzestrzenny rdzeń naszych rozwiązań.
  • GPT – GeoportalToolkit – kompleksowe rozwiązanie – aplikacja WebGIS odpowiedzialna za prezentację i obsługę danych geograficznych i opisowych w przeglądarce WWW, integralna część Platformy IUIP i serwera mapowego ISDP (na poziomie bazy danych, logowania, uprawnień, funkcji itp.), moduł obejmuje aplikację administracyjną – konfigurator pozwalający na kompleksową konfigurację „od 0” internetowej mapy oraz właściwą aplikację kliencką – odpowiedzialną za prezentację danych i ich obsługę w tym bardzo bogaty zestaw narzędzi i funkcji porównywalny z aplikacjami GIS klasy desktop.
  • SOWA – System Obsługi Wniosków Administracyjnych – kompleksowe rozwiązanie dedykowane obsłudze dokumentów, wniosków i postępowań administracyjnych, w zależności od wariantu wdrożenia może stanowić integralny element Platformy IUIP (integracja na poziomie logowania, uprawnień itp.) lub niezależny system, unikalną cechą aplikacji jest obustronna integracja z serwerem mapowym ISDP  pozwalająca na wiązanie postępowań i  rejestrów z przestrzenią w zakresie spraw prowadzonych w aplikacji oraz bezpośrednią edycję danych w modułach mapowych Platformy IUIP.
  • PAW – Platforma Aktywnej Współpracy - Celem Platformy Aktywnej Współpracy jest wsparcie komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy władzami Gminy/Powiatu, a społecznością lokalną, w celu poprawy procesów zarządzania, a także zwiększenia aktywności mieszkańców we współdecydowaniu, a tym samym współodpowiedzialności za procesy zachodzące w ich środowisku lokalnym.

Zajmujemy się również dostawą i usługami w zakresie infrastruktury w oparciu o umowy podpisane z największymi producentami sprzętu ( HP, Dell, IBM)  i oprogramowania (Oracle, VMWare, IBM, Veeam).

Dostosowujemy się do obecnego stanu prawnego i znamy kierunki rozwoju technologii wspierających budowanie inteligentnych miast. Wraz z naszymi klientami pracujemy nad stworzeniem takiego oprogramowania, które będzie odpowiadało tym wymaganiom. Przy projektowaniu tych rozwiązań wspieramy się zapisami PN-ISO 37120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny  ̶  Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.

Cieszymy się zaufaniem naszych Partnerów oraz Klientów, które umacnia wieloletnią i owocną dla wszystkich stron współpracę. Kluczowe elementy sukcesu: doświadczenie, innowacyjność oraz szerokie zaplecze kompetencyjne, łączą się w marce  Indata Cities S.A., dzięki czemu zawsze jesteśmy gotowi zaproponować Państwu najwyższej jakości rozwiązania.