W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 02.02.2017 została zawarta umowa pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. a Proximus S.A. Przedmiotem umowy jest zapewnienie świadczenia na rzecz Zamawiającego Usług Asysty Technicznej dla oprogramowania i sprzętu Oracle użytkowanych w systemach informatycznych Zamawiającego.

Usługa polega na  całodobowym wsparciu technicznym wybranych produktów, daje możliwość korzystania z narzędzi proaktywnej pomocy oraz ciągły dostęp do poprawek, aktualizacji i rozszerzeń oprogramowania. Wartość  zamówienia usług serwisu dla sprzętu oraz  oprogramowania ORACLE wynosi ponad 9 mln brutto.